Обзавеждане на къща за гости

„БОРМАН КОМЕРС” ЕООД

ЕИК 175281338

Изх.No 39/2015г.

 

 

 

 

гр.София, кв.Лозенец, ул.”Стоян Михайловски” 8, тел./факс: 4231004; 0884 223581

 

 

До

Управителя на

/////////////////////

гр.///////////

 

 

Уважаеми г-н ///////////////,

 

Във връзка с Ваше запитване с изх.N 07/25.04.2015г., относно обзавеждане за Ваш обект – “КЪЩА ЗА ГОСТИ – РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ПУП – ПЗ НА ///////////////////////// В УПИ ////////////////////, на територията на гр.////////////////, обл.//////////////, Ви предлагаме:НаименованиеЕд. мяркаК-воЕд. Цена в лв с ДДССтойност в лв с ДДС
1Ъглов диванБр.59954975
2Комплект холова гарнитура с масичкаБр.112581258
3Комплект спалня за двама със нощни шкафчетаБр.39902970
4Комплект ъглова спалня със раклаБр.46052420
5Аудиовизуален шкафБр.84283424
6Ъглова масаБр.43901560
7Квадратна масаБр.81751400
8СтоловеБр.26701820
9Двукрилен гардеробБр.103303300
10Шкаф за бельоБр.62751650

Обща сума: 24 777.00 лв

ДДС 20%:        4955.40 лв

Обща сума с ДДС 20%:    29732.40 лв

 

Всички цени са с доставка и монтаж!

 

Срок на валидност на офертата – 5 месеца!

 

*Срок на доставка за всички мебели – до 30 работни дни (45 календарни),

считано от дата на подписване на договор.

Срок за монтаж –5 работни дни общо.

Гаранцията на мебелите е 2 години, считано от датата на приемането.

Извънгаранционна поддръжка се предлага от фирмата.

.

 

30.04.2015г.

гр.София

С уважение:

Управител:

инж.Б.Маринов
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

 

 

Днес, 30.04.2015г. в град София, се сключи настоящия Договор между:

 

  1. Борман Комерс ЕООД, с ЕИК 175281338, с адрес на управление: гр.София, жк.Красна Поляна, бл.7, представляван от Борис Маринов, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и:
  2. //////////////////////////, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ,

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: Предмет на предварителния договор е закупуването на обзавеждане на обект „КЪЩА ЗА ГОСТИ – РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ, СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩ ПУП – ПЗ НА ////////////////// С УПРАВИТЕЛ/////////////////// В УПИ І 881, КВ.28, ГР.//////////////////„.

 

  1. Купувача е задължен в 30-дневен срок от одобряване на проекта да сключи окончателен договор за закупуването на обзавеждането, съгласно Запитване за оферта с изх.No 07/2015 от /////////////// ЕООД и Оферта от Борман Комерс No 39/30.04.2015г., да заплати на Изпълнителя стойността на фактурата по сметка, посочена в Договор.
  2. Изпълнителя е задължен, след подписване на окончателния договор, и получено плащане по Проформа-фактура, в срок от 30 работни дни, да достави обзавеждането от описа. Да предаде с Приемо-предавателен протокол и фактура, заедно с гаранционните карти, обзавеждането на Купувача.
  • Гаранции.

Гаранцията може да бъде претендирана пред оторизиран служител на фирмата. Гаранционния срок на обзавеждането е 2 години, считано от датата на подписване на Приемо-предавателния протокол.

 

В случай на неодобрение на проекта, и отпадане на необходимостта от закупуване на обзавеждането, страните не се задължават да сключат окончателен договор.

За неуредени взаимоотношения съгласно договора, се прилага Българското законодателство и ЗЗД.

Договора се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

 

 

 

 

 

Купувач:                                                                  Изпълнител: